Blog

Surfing dla początkujących – jak zacząć surfować?

Wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się proste! Gdzie nauczyć się surfować, jeśli dotychczas nie miałeś do czynienia z tym wyjątkowym sportem? Skorzystaj z usług naszej firmy oferującej surfing dla początkujących, aby poznać tajniki utrzymywania się na morskich...

czytaj dalej

Tam, gdzie Król płynie na desce…

Tam gdzie król…płynie na desce Nie wiemy dokładnie, kiedy surfing został wynaleziony, ale wiemy, że był praktykowany od wieków. Pierwsze udokumentowane wzmianki pochodzą z 1777 roku z pamiętnika Williama Andersona, lekarza na statku Resolution. Tego, któremu dowodził...

czytaj dalej

Regulamin KONKURSU FEMI CAMP NA DZIEŃ KOBIET

Regulamin KONKURSU FEMI SURF&YOGA CAMP NA DZIEŃ KOBIET

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu FEMI SURF&YOGA CAMP NA DZIEŃ KOBIET i fundatorem nagród jest Fundacja 5 Live z siedzibą w Warszawie, adres: Przasnyska 6/1, 01-756 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644159 NIP: 525-26-81-993, reprezentowaną przez: Macieja Krystosiaka, Prezesa Zarządu.
 2. Konkurs zwany jest dalej: „Konkursem”, a jego zasady zawarte są w niniejszym Regulaminie (dalej: Regulamin).
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony:
 4. na portalu społecznościowym Facebook i Instagram;
 5. przy użyciu fanpage’a Organizatora (dalej: „Fanpage”) pod adresem www.femicamp.pl
 6. oraz przy użyciu konta Instagramowego Organizatora (dalej: „konto instagramowe”) pod adresem https://www.instagram.com/femi_camp/;
 7. w terminie od dnia 1.03.2024 do dnia 8.03.2024 do godz. 23:59;
 8. poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie na Facebooku posta informującego o Konkursie i zawierającego odnośnik do Regulaminu w komentarzu;
 9. poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie na Instagramie posta informującego o Konkursie i zawierającego odnośnik do Regulaminu w komentarzu;
 10. Czas trwania Konkursu, o którym mowa powyżej, nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 11. Konkurs nie jest zorganizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Instagram a zatem Facebook, Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Konkursem.
 12. Wszelkie pytania, reklamacje lub sugestie należy zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na stronie na Facebooku lub w wiadomości na Instagramie.
 13. Uczestnik prowadząc jakąkolwiek korespondencję z Organizatorem (za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama) powinien na wszelki wypadek sprawdzić również folder „Inne” i „Filtrowane” (lub analogiczne, w zależności od wersji językowej w jakiej Uczestnik korzysta z serwisu Facebook/Instagram).
 14. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.
 15. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 16. Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora połączona z wyłonieniem uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej: Zwycięzca).
 17. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
 18. Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 19. Biorąc udział w Konkursie poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że:
 20. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
 21. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób wynikający z Regulaminu;
 22. w razie uzyskania statusu Zwycięzcy zgadza się na opublikowanie przez Organizatora na Stronie na Facebooku lub na Instagramie danych osobowych identyfikujących Uczestnika (Nazwy Użytkownika Facebooka/Instagram);
 23. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 • 2. Zasady udziału w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:
 3. posiadanie statusu osoby fizycznej;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie;
 5. posiadanie aktywnego konta na Facebooku lub Instagramie, niezablokowanego czasowo lub trwale przez Facebook, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.
 6. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. poprawne wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na:

– na Instagramie:
zamieszczeniu komentarza pod postem konkursowym, oznaczenie osoby, dla której ma być nagroda i opisanie co dana osoba ma wspólnego z boginią Wenus.
Zaobserwowanie profilu na Instagramie (https://www.instagram.com/femi_camp/)
Polubienie konkursowego posta na Instagramie  (https://www.instagram.com/femi_camp/)

 

Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać wykonane w formie i terminie wynikającym z Regulaminu.

 1. Zgłoszenia osób, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 2 nie będą w ogóle traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie.
 2. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym imieniu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 5. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostaję z Organizatorem w stosunku pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym;
 6. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora;
 7. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, (tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 8. osoby niepełnoletnie, poniżej 18.roku życia
 • 3. Przebieg Konkursu
 1. Pierwszego dnia Konkursu (tj. 01.03.2024) na Stronie na Facebooku i Koncie instagramowym zostanie opublikowany Post Konkursowy wraz z Regulaminem.
 2. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od momentu opublikowania Posta Konkursowego do dnia 07.03.2023 do godz. 23:59.
 3. Każde Zgłoszenie Konkursowe zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem zostanie przyjęte.
 4. Wygrywa 3 autorów komentarzy, w tym:
 • Pierwsze miejsce: jedna osoba, z największą ilością like komentarza.
 • Drugie miejsce: jedna osoba – z drugą największą ilością like komentarza.
 • Trzecie miejsce: jedna osoba z trzecią  największą ilością like komentarza.
 1. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swojej Stronie na Facebooku i Instagramie, ogłaszając Zwycięzców do 14 dni po zakończeniu Konkursu pod zwycięskimi komentarzami w Poście Konkursowym.
 • 4. Nagroda
 1. Nagrody w konkursie
  Pierwsze miejsce
  Nagrody w Konkursie: Wyjazd na Jastarnia Femi Camp Surf & Yoga i zestaw kosmetyków Rituals
  Drugie miejsce
  Mata do jogi Joyinme i zestaw kosmetyków Rituals
  Trzecie miejsce
  Zestaw kosmetyków Rituals
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią, nie będącą Obdarowywanym.
 3. Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.).
 4. Dokładny sposób i termin (mając na uwadze zapis ust. 7) przekazania Nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama.
 5. Wiadomość Zwycięzcy do Organizatora, o której mowa w ust. 8 powinna zostać wysłana w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy na Stronie na Facebooku, za pośrednictwem prywatnej wiadomości.
 6. Wskazany powyżej termin jest terminem rekomendowanym celem usprawnienia przeprowadzenia Konkursu.
 7. Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu.
 8. W przypadku, gdy w związku z realizacją Nagrody powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Zwycięzca otrzyma od Organizatora dodatkową nagrodę pienię̨żną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród (dalej: Nagroda dodatkowa).
 9. Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
 10. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Jeżeli Uczestnik będący Zwycięzcą nie skontaktuje się z Organizatorem pomimo upływu okresu 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zakończenia Konkursu i nie przekaże Organizatorowi wszystkich koniecznych do wysyłki/odbioru Nagrody danych, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy o jej wydanie wygasa, o czym Organizator poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook/Instagram.
 • 6. Dodatkowe informacje, odpowiedzialność Uczestnika
 1. Korzystanie z Facebooka/Instagrama może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:
 2. Organizator nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 3. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Facebookiem/Instagramem, koszty przesłania i publikacji Komentarzy, w tym w szczególności Zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Uczestnika danych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a Konkursu w serwisie Facebook/ konta Instagramowego, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. Organizator informuje, że Komentarze na Stronie na Facebooku/Instagramie nie służą do kontaktu z Organizatorem. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 6 Regulaminu.
 7. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zgłoszeń Konkursowych:
 8. mogących być uznanym za spam;
 9. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,
 10. naruszających przekonania religijne;
 11. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
 12. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;
 13. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,
 14. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;
 15. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich;
 16. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem;
 17. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Facebook/Instagram.
 18. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z prawem Zgłoszenia Konkursowego Organizator, po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem Zgłoszeń Konkursowych, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji publicznej.
 • 7. Dane osobowe
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 3. a) imię i nazwisko/nazwa użytkownika na Facebooku/Instagramie
  b) adres e-mail,

(dalej: Dane osobowe)

 1. c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon
 2. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail kontakt@akademiasurfingu.pl
 3. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy konkursu.
 5. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga):
 6. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
 7. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/
 8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub odbiór Nagrody.
 9. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 10. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.
 11. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku/Instagramie lub imienia i nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Facebooka i/lub Instagrama.
 12. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
 13. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Konkursu danych osobowych przez Fundacja 5 Live z siedzibą w Warszawie, adres: Przasnyska 6 / 1, 01-756 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644159. NIP: 525-26-81-993, reprezentowaną przez: Macieja Krystosiaka, Prezesa Zarządu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.

 • 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na Stronie na Facebooku.
 2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia.
 3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji.
 4. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Uczestnika ze stanowiskiem Organizatora.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem środka wybranego przez Uczestnika do kontaktu z Organizatorem lub innego zwyczajowo przyjętego, a wskazanego w treści reklamacji.
 6. Skorzystanie lub nie skorzystanie z trybu postępowania reklamacyjnego, w tym wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Akademiasurfingu.pl przez cały czas trwania Konkursu w formie umożliwiającej samodzielne pobranie tekstu Regulaminu na urządzenie Uczestnika, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Kliknięcia

ul. Przasnyska 6/1, 01-756 Warszawa

Zobacz gdzie jesteśmy

Kemping Sun4Hel Maszoperia
ul. Mickiewicza 139,
84-140 Jastarnia

Zobacz gdzie jesteśmy

+48 731 553 335

Zadzwoń do nas

kontakt@femicamp.pl

Napisz do nas

Polityka prywatności